21 Century Skills

21 century skills
21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Waar gaat dat nu eigenlijk over?
Het onderwijs aan kinderen (professioneel leren) start bij de leervragen en onderwijs-behoeften van leerlingen. Deze leervragen en de onderwijsbehoeften worden vooral bepaald door de ontwikkelingen in onze maatschappij en wat er nodig is om de kinderen voor te bereiden op een toekomst die snel verandert en daarom om nieuwe vaardigheden en houdingen vraagt.

Onderwijs verandert
Om leerlingen klaar te stomen voor de 21ste eeuw, verschuift de kernopdracht van het onderwijs. De overdacht van kennis en leerinhoud staat niet langer meer centraal, maar wel het ontwerpen van leersituaties afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen en het begeleiden van hun leerproces. Het motiveren en betrokken houden van leerlingen is daarbij belangrijk.

Wat willen we als school?
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en – constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving.

Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de zogenaamde 21 eeuwse vaardigheden. Het gaat dan vooral om:
1. Samenwerking en communicatie;
2. Kennisconstructie;
3. ICT gebruik;
4. Probleemoplossend denken en creativiteit;
5. Planmatig werken;
6. Zelfregulering.

De gerichtheid op deze 21st century skills heeft gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons lesaanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Dat laatste vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Als school zullen we ons in dit alles en vanuit de doelen in schoolplan 2019/2023 steeds verder ontwikkelen.