MR/OR

Ouderraad en medezeggenschapsraad
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Bron. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een overzicht vindt u hier op de website.

De ouderraad werkt vanuit een draaiboek waarin de verschillende activiteiten, taken en afspraken zijn opgenomen. Dit draaiboek is in te zien voor u als ouders, neemt u hiervoor contact op met de voorzitter.

De ouderraad bestaat uit ouders en leerkrachten. Vanuit de ouderraad wordt een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd. Wij vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. Deze data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR.

Leden van de OR zijn:
Oudergeleding:

Mevr. M. Tissingh , mevr. D van der Woude, mevr. G. van de Put, dhr. A. Visch, mevrouw A. Visch, mevr. D. Dekker, mevr. M. Mulder, en mevr. A. de Mots
Personeelgeleding:
Mevr. L. Lobbezoo, mevr. A. Bikker en  mevr. R.v.d. Lee

Ouderbijdrage:
Ieder jaar vraagt de Ouderraad u om een ouderbijdrage om activiteiten op de Bron te kunnen organiseren. Door uw bijdrage zijn wij gedurende het schooljaar in staat om veel te doen op de Bron. U zult ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien hebben of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord hebben. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen van onze school. Het rekeningnummer van de OR is NL10RABO0347585892.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad van de Bron. De penningmeester wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie.


Medezeggenschapsraad (MR)
Op iedere school is een MR actief. De ouderleden (3) van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen,die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden 3 vertegenwoordigers. De directeur heeft een adviserende stem.
Contact met de MR kan via: mrdebronnunspeet@gmail.com

Vanuit de MR’en van alle bij CNS Nunspeet aangesloten scholen vindt  een afvaardiging plaats naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere school vaardigt een personeels- en een ouderlid af.

De GMR bestaat dan ook uit 6 personeelsleden en 6 ouderleden.Op met name de bovenschoolse (voor iedere school gelijke) zaken heeft de GMR medezeggenschap.

Leden van de MR zijn:
Oudergeleding:
Mevr. L. van Beerenkamp, dhr. G. Pluim, mevr. L.Jansen.
Personeelsgeleding:
Mevr. C. van der Noort, mevr. A. Niebeek, mevr. E. Oppelaar.
Adviserend lid:
Dhr.  M. van der Weerd, directeur